Praktyki

Informacje o praktykach

Informacje o rozliczaniu ocen z zajęć praktycznych (terminy!), konsekwencje nierozliczenia

1. Uczeń ma obowiązek do 15 dnia każdego miesiąca rozliczyć u swojego wychowawcy dzienniczek zajęć praktycznych za miesiąc poprzedni. Tak więc: do 15 października ma obowiązek rozliczyć oceny z zajęć praktycznych za miesiąc wrzesień, do 15 listopada za miesiąc październik, do 15 grudnia za miesiąc listopad itd.

2. W każdej chwili uczeń może zostać wezwany celem okazania dzienniczka zajęć praktycznych do dyrekcji oraz kierownika szkolenia praktycznego.

3. Nierozliczenie dzienniczka w terminie przez ucznia będzie skutkowało otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej. Jedynki nie będą kasowane przy późniejszym – nieterminowym rozliczeniu dzienniczka. Oceny z zajęć praktycznych wystawione przez pracodawcę będą dopisane jednak JEDYNKI NIE BĘDĄ KASOWANE!!! Spowoduje to obniżenie średniej oceny semestralnej lub końcoworocznej.

Kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego i godziny dyżurów

 • Roman Barciński – kierownik szkolenia praktycznego ZSB w Poznaniu p. 206
 • e-mail: rbarcinski@zsb.com.pl

Godziny dyżurów I Zmiana

 • Poniedziałek: 9.00 – 10.00
 • Wtorek: 7.30 – 8.30
 • Środa 8.00 – 9.00
 • Czwartek 8.30 – 9.30
 • Piątek: 12.00 – 13.00

Godziny dyżurów II Zmiana

 • Poniedziałek: 8.00 – 9.00
 • Wtorek: 8.00 – 9.00
 • Środa 8.00 – 9.00
 • Czwartek 9.00 – 10.00
 • Piątek: 13.30 – 14.30

Programy nauczania w zawodach

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

MECHANIK MOTOCYKLOWY 723107

BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306

LAKIERNIK SAMOCHODOWY 713203

ŚLUSARZ 722204

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 712618

Urlopy i dni wolne od pracy

Wymiar urlopu wypoczynkowego młodocianego nie jest zależny od stażu pracy i wynosi w roku kalendarzowym 26 dni roboczych niezależnie od dodatkowych dni wolnych od pracy

 • w pierwszym roku nauki przysługuje 38 dni roboczych (12 dni urlopu po 6 miesiącach pracy oraz 26 dni urlopu po przepracowaniu roku)
 • w kolejnych latach zatrudnienia uzyskuje prawo do urlopu z góry z dniem 1.01 w wysokości 26 dni. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat
 • młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych
 • młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym, jeżeli jest uczniem szkoły).

Aktualności, komunikaty, ważne informacje

 • W szczególnych przypadkach jest możliwość zmiany miejsca odbywania praktyk. W takim przypadku każdorazowa chęć zmiany miejsca pracy przez ucznia musi się rozpocząć od pobrania u kierownika szkolenia praktycznego ZSB oświadczenia do nowego pracodawcy. Oświadczenia są rejestrowane!!!

 

 • Niedopuszczalne jest, aby uczeń rozpoczął procedurę zmiany miejsca praktyk nie informując o tym kierownika szkolenia praktycznego. Takie postępowanie może skutkować skreśleniem osoby z listy uczniów Zespołu Szkół Budowlanych.

 

 • Kierownik szkolenia praktycznego ma decydujący głos w podejmowaniu ostatecznych decyzji dotyczących kierowania na zajęcia praktyczne, ich rozliczania oraz wszelkich pozostałych spraw dotyczących odbywania zajęć praktycznych.

 

 • Warunki zatrudnienia i rozwiązania umowy.

Podstawowe informacje, które powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego to:

 1. rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
 2. czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
 3. sposób dokształcania teoretycznego;
 4. wysokość wynagrodzenia.

 

 • Badania lekarskie

Zgodnie z art. 201 Kodeksu pracy młodociany pracownik podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym już w czasie zatrudnienia.

W przypadku młodocianego pracownika absolwenta szkoły podstawowej, który nie ukończył 15 lat, do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dodatkowo wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • Wynagrodzenie

Uczniowi, pracownikowi młodocianemu przysługuje prawo do wynagrodzenie za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

– I rok nauki nie mniej niż 8%

– II rok nauki nie mniej niż 9%

– III rok nauki nie mniej niż 10%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH (UCZNIÓW)

– I rok nauki/8%/ 

– II rok nauki/9%/

– III rok nauki/10%/ 

Terminarz obowiązkowych kursów dokształcania teoretycznego dla klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia