Harmonogram naboru

Harmonogram Rekrutacji na rok 2021/2022 w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia

1

NABÓR ELEKTRONICZNY

od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku.

2

UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW
O ŚWIADECTWO I WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku.

3

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
II NABÓR

od 23 lipca do 30 lipca 2021 roku.

TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 * Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz
z dokumentami w systemie Nabór: https://nabor.pcss.pl/poznan/
od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– wyniki egzaminu ósmoklasisty
Złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół do których uczeń kandyduje
do 14 lipca 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
22 lipca 2021 ** Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.
2 sierpnia 2021 do godz. 14:00 *** Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

* od 17 maja będą wydawane skierowania na badania lekarskie w Technikum oraz umawiane terminy spotkań z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu
** i *** listy dostępne będą w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.zsb.com.pl

POBIERZ HARMONOGRAM