STAŻ DLA UCZNIÓW MECHANIKI
I ELEKTROMECHANIKI SAMOCHODOWEJ

Dnia 9 stycznia 2023 r. roku rozpoczyna się rekrutacja na staż zagraniczny dla uczniów mechaniki i elektromechaniki samochodowej, który odbywał się będzie w terminie  09-29.07.2023 r.  w Centrum Kształcenia w Hennickendorf w Niemczech, działającym przy Izbie Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą– Region Brandenburgia Wschodnia.

Niniejszy staż zostanie zrealizowany we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, która realizuje Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064670 współ-finansowany przez Unie Europejską. Celem projektu jest pogłębienie przez uczniów posiadanej przez nich wiedzy praktycznej i nabycie nowych umiejętności i kompetencji, które przyczynią się do lepszego przygotowania zawodowego uczniów w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

Kto może zgłosić się do udziału w stażu?

Uczniowie klasy 1-2-3 szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.

W jaki sposób można się zgłosić?

Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 2) uzupełnionego przez ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica), mistrza szkolącego oraz wychowawcę w sekretariacie szkoły najpóźniej do 24.01.2023 r. Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem stażu (załącznik 1). Zgłaszać się można także bezpośrednio u koordynatora projektu z ramienia ZSB Poznań pana Macieja Jóźwiaka.

Co po złożeniu formularza zgłoszeniowego?

Po upłynięciu terminu przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych i sprawdzeniu ich pod kątem formalnym kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych podana zostanie na stronie internetowej szkoły oraz indywidualnie przez Opiekuna stażu ze szkoły.

W jaki sposób wybrani zostaną uczestnicy stażu?

Uczestnicy stażu zostaną wybrani wg. kryteriów oceny, które zostały opisane w regulaminie stażu w §4 pkt 8. Ostateczną punktację kandydatów wg. kryteriów oceny przygotuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o informacje uzyskane od wychowawcy oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kiedy i jak dowiem się czy zakwalifikowałem/am się do wyjazdu?

Lista uczestników wraz z przyznaną punktacją zostanie podana do informacji w gablocie szkolnej. Ponadto uczestnicy zostaną bezpośrednio poinformowani przez Opiekuna stażu ze szkoły.