Konkurs „ZOSTAŃ TWARZĄ ZSB”

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KOKURSIE JEST PRZESŁANIE WRAZ ZE ZDJĘCIEM DOKUMENTU RODO:

oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku uczniów, dla celów informacyjnych i promocyjnych wraz z oświadczeniem w zakresie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku ucznia – oświadczenie podpisuje rodzic (opiekun prawny) w przypadku niepełnoletniego ucznia – POBIERZ OŚWIADCZENIE;

 oświadczenie ucznia pełnoletniego w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dla celów informacyjnych i promocyjnych – oświadczenie podpisuje pełnoletni uczeń – POBIERZ OŚWIADCZENIE.

Osoby składające powyższe oświadczenia powinny zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych ucznia, w tym wizerunku, wykorzystywanych przez placówkę w celach informacyjnych i promocyjnych. Klauzula informacyjna została załączona do każdego z ww. oświadczeń.