EGZAMINY Branżowa Szkoła I Stopnia

Harmonogram egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/23

1

osoby mające zajęcia praktyczne u pracodawców niebędących rzemieślnikami

Sesja 2. 2023 Lato

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato: do 7 lutego 2023 r. a w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.

– Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r.

– Termin dodatkowy: 28 – 29 czerwca 2023 r.

– Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz

podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu

zawodowego dla sesji 2023 Lato: 31 sierpnia 2023 r.

– Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów

kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz jako data wydania dyplomów

zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji: 31 sierpnia 2023 r.

– Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato: do 8 września 2023 r.

2

uczniowie mający zajęcia praktyczne u rzemieślników

– Młodociani pracownicy, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klasy III branżowej szkoły I stopnia – składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego. W związku z powyższym prosimy o składanie kompletów dokumentów na egzamin do 15 marca 2023 r.

– Pragniemy zwrócić uwagę, iż obowiązkowe jest podawanie na wniosku do egzaminu numerów telefonów komórkowych do kandydatów do egzaminu, ponieważ jest to niezbędne do zawiadamiania o terminie egzaminu oraz ogłoszeniu wyniku egzaminu. Konieczne jest również dołączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminu.

Harmonogram wewnętrzny sesji letniej 2023 Branżowa Szkoła I Stopnia

 

L.p. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie kwalifikacji Kwalifikacja zawodowa Data, godz.i miejsce egzaminu
1. Blacharz samochodowy 721306 MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000
3. Lakiernik samochodowy 713203 MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok
lakierniczych
00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000
4. Mechanik motocyklowy 723107 MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych 00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000
5. Mechanik pojazdów samochodowych 723103 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000

6. Dekarz 712101 BUD.03. Wykonywanie robót
dekarsko – blacharskich
00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000
7. Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000
8. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 00.00.2023 godz. 00.00
ZSB s.000
9. Ślusarz 722204 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi W roku szk. 2022/2023 brak.

Informacje dla zdającego

Branżowa Szkoła I Stopnia.

Uczniowie klas trzecich branżowej szkoły pierwszego stopnia jeszcze w trakcie roku szkolnego w miesiącu kwietniu, maju lub czerwcu będą przystępowali do egzaminu czeladniczego (dotyczy uczniów odbywających zajęcia praktyczne u rzemieślników. Ten egzamin odbędzie się przed komisją powołaną przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu) lub do egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w nauczanych zawodach (dotyczy uczniów którzy odbywają praktyki u pracodawców którzy rzemieślnikami nie są. Ten egzamin odbędzie się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu).

PRZYPOMINAMY, ŻE UCZEŃ KTÓRY NIE PODEJDZIE DO EGZAMINU W WYZNACZONYM TERMINIE NIE UKOŃCZY W CZERWCU SZKOŁY CHOĆBY W SZKOLE OTRZYMAŁ WSZYSTKIE OCENY POZYTYWNE!!!

Dozwolone materiały i przybory pomocnicze na egzaminie zawodowym z poszczególnych kwalifikacji

 • Wyciąg z komunikatów dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 r. – Formuła 2012, Formuła 2017 oraz Formuła 2019.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi
powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania
rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych […] oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 • Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 r.- Formuła 2012, 2017 oraz 2019.

  Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w zestawieniu konkretnego egzaminu (kliknij na swoją formułę i znajdź na liście odpowiednią kwalifikację): Formuła 2012 i Formuła 2017, Formuła 2019

  Pełna treść komunikatów dostępna jest na stronie https://cke.gov.pl w zakładce: Egzaminy zawodowe -> Formuła egzaminu -> Harmonogram, komunikaty i informacje.

Komunikat o pomocach dydaktycznych

Procedury organizacji egzaminów zewnętrznych

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

1

Dowód tożsamości,

2

Długopis lub pióro z czarnym atramentem,

3

Ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE lub WIR.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz materiałów oraz przyborów wymienionych w  komunikacie dyrektora CKE.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Przypominamy o zakazie wnoszenia i korzystania z:

 • urządzeń telekomunikacyjnych,
 • materiałów/przyborów, które nie zostały wymienione w informacji dyrektora CKE lub WIR,
 • maskotek, pożywienia oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas egzaminu zdający powinni:

 • pracować samodzielnie przestrzegając przepisów bhp,
 • korzystać wyłącznie z materiałów, sprzętu znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym,
 • nie porozumiewać się między sobą,
 • przez podniesienie ręki zgłaszać między innymi (nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, wcześniejsze zakończenie egzaminu, gotowość do oceny rezultatu ‎pośredniego, jeżeli taki rezultat występuje w zadaniu egzaminacyjnym, gotowość do podłączenia zasilania, wykonania określonych w zadaniu działań, itp.)

Opłata za egzamin

Pomimo różnicy w cenie, zaliczenie każdego z tych równoznacznych egzaminów nada uczniom uprawnienia do wykonywania nauczanego zawodu.